Általános Szerződési Feltételek

név: Szeiler Edit E.V.

székhely: 8200 Veszprém, Kalmár tér 30.2/7

nyilvántartási szám: 53380681

adószám: 69573705-1-39

továbbiakban Üzemeltető

 

az általa üzemeltetett honlapokon szereplő szolgáltatásokat az alábbi, általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint nyújtja a Felhasználók részére:

 • A www.sikereseletkozpont.hu (továbbiakban honlap) egy olyan online felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók számára, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, az érdeklődök kereshessék őket, továbbá az oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék a Felhasználók számára. A honlap kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse az információáramlást.

 • A honlapon található minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

 • A honlap egyes részei szabadon látogathatóak, azonban más részei regisztrációhoz, megrendeléshez kötöttek. A Felhasználó a regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

 • A honlapon található videós oktatási anyagok, e-bookok megvásárlása regisztrációhoz kötött. A Felhasználó a regisztrációval:

 • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik.

 • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

 • A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Az Üzemeltető a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden, a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az Üzemeltető e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja. A Felhasználó Üzemeltető felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve, ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához). Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

 • A Felhasználó regisztrációt követően ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket Üzemeltető felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

 • A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét Üzemeltető online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke Üzemeltető számláján jóváírásra került. A befizetésről Üzemeltető számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

 • Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

 • Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód

 • A honlap piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. Az Üzemeltető nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. Az Üzemeltető nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Szolgáltatók és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra, amely számukra biztosított.

 • Az Üzemeltető nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmilyen a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

 • Minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

 • Minden Felhasználó és Szolgáltató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Szolgáltatók magatartásáért.

 • A honlap felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Az Üzemeltető ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

 • A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

 • A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

 • Az Üzemeltető kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

 • Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

 • Az Üzemeltető azért, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Üzemeltető a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

 • A rendszeres karbantartások mellett Üzemeltető egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: ………………….. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat az Üzemeltető rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

 • A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

 • Az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely a karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

 • A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a honlapról.

 • Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi

 • Szolgáltató regisztrációjának megszűnésével a honlap felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít a honlap. Ennek érdekében Üzemeltető jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

 • A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: sikereseletkozpont@gmail.com.

 • Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a honlap erre a célra szolgáló felülete, és/vagy az általa küldött hírlevél, és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 • A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.